Sản phẩm tại đại lý của SiliconZ

Chỉ áp dụng với các sản phẩm mua tại Đại lý của SiliconZ

Danh sách đại lý của SiliconZ

SiliconZ có hệ thống đại lý khắp cả nước. Bạn có thể xem danh sách đại lý của SiliconZ tại đây

Thời gian kích hoạt bảo hành.

Thời gian sẽ được tính từ khi sản phẩm được bán ra từ đại lý của chúng tôi.

Mỗi sản phẩm sẽ có chính sách cũng như thời gian bảo hành khác nhau.

Điều khoản bảo hành

Bạn có thể xem thêm tại phần chính sách bảo hành của chúng tôi tại đây.

Quy trình làm việc

Khách hàng -> SiliconZ -> Xác thực thông tin với đại lý -> Phản hồi khách hàng -> Tiếp nhận xử lý.

Last updated