Links

Cách triển khai Affiliate để hệ thống nghi nhận

Chỉ áp dụng với mã Affiliate đã được duyệt
Ở trạng thái bán thương mại bạn gắn tham số affcode tại cuối link sản phẩm.
https://shop.siliconz.vn/keychron-k3-v2-led-rgb-gateron-switch-p38208008.html?affcode=SILICONZ
hoặc https://store.siliconz.vn/keychron-k3-v2-led-rgb-gateron-switch-p38208008.html?affcode=SILICONZ
2 link trên đều chung hệ thống nên đơn hàng từ Affiliate sẽ báo chung nhé.