Báo mất đơn

Một số trường hợp do hệ thống hoặc phía CS của SiliconZ tạo đơn mới do trường hợp bất khả kháng như: Khách hàng thay đổi đơn hàng, sửa đơn, cập nhật đơn mới ... sẽ dẫn tới mất đơn hàng trên hệ thống

Đừng lo, SiliconZ sẽ tự động cập nhật trên file nội bộ và vẫn thanh toán như bình thường cho bạn. Do hệ thống đã ghi nhận mã Affiliate từ bạn.

Last updated