V. Hoàn tiền

1. Trường hợp hoàn tiền:

Chiến dịch không thành công do nhà sản xuất không tiếp tục tiến trình sản xuất.
Sản phẩm chưa được chốt số lượng đặt hàng với nhà sản xuất, đơn hàng đang ở trạng thái đã xác nhận và khách hàng có mong muốn hoàn tiền (Trước thời gian chốt danh sách các đợt Pre-order).
Nếu SiliconZ giao hàng chậm hơn 15 ngày kể từ ngày SiliconZ đã hẹn giao hàng Pre-order (Thời gian hẹn giao hàng ở mỗi chương trình Pre-order là khác nhau và được ấn định rõ ràng trên Website)

2. Trường hợp không hoàn tiền:

Sau khi chúng tôi chốt đơn đặt hàng và số lượng với nhà sản xuất thì bạn không thể thực hiện hoàn tiền do thay đổi ý định vì SiliconZ đã thanh toán toàn bộ cho nhà sản xuất.
Trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày SiliconZ đã hẹn giao hàng Pre-Order (Thời gian hẹn giao hàng ở mỗi chương trình Pre-order là khác nhau và được ấn định rõ ràng trên Website)
Lưu ý: SiliconZ hiện chưa thực hiện hoàn tiền và hủy đơn hàng cho mọi đơn hàng thanh toán qua cổng giao dịch Alepay
Copy link
Outline